Vedtekter for Hvaler kunstforening

VEDTEKTER FOR HVALER KUNSTFORENING

Vedtatt 26.03.2009

 

Hvaler Kunstforening ble stiftet 28.02.2002 etter at Hvaler kommune ønsket å få et sakkyndig organ å samarbeide med om ansvaret for den kunstneriske bruken av "Kunst- og informasjonsgaten" (senere kalt Kunstgaten) i Rådhuset.

§ 1 Formål
Hvaler Kunstforening, som medlem av paraply- og kompetanseorganisasjonen norskeKUNSTforeninger, har til oppgave å arbeide for og:

Gi Hvalers innbyggere, fritidsbeboere og besøkende mulighet til å oppleve profesjonell visuell kunst.
Stimulere interessen for kunst f.eks. ved å arrangere temakvelder med foredrag, kunstlotteri og andre aktuelle kunstrelaterte aktiviteter.
Synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i kystsamfunnet Hvaler
Være en rådgivende part for Hvaler kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.
Øke interessen for ulike kunst og kunstuttrykk gjennom samhandling med skolene på Hvaler.
§ 2 Medlemskap
Enhver kan bli medlem av Hvaler Kunstforening mot innbetaling av årskontingent. Medlemmer er stemmeberettiget på årsmøtene og valgbare til foreningens styre og utvalg. Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap strykes etter et år når betaling av kontingent uteblir.

§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Dette holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles skriftlig til årsmøtet med minst 14 dagers varsel. Med innkalling følger forslag til dagsorden, årsmelding og regnskap. Forslag til saker må være styret i hende minst 7 dager før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall.

Årsmøtet skal:

Velge ordstyrer og referent
Godkjenne innkalling og dagsorden
Godkjenne årsmelding og revidert regnskap
Vedta budsjett for nytt virkeår
Behandle innkomne saker
Fastsette kontingent
Velge følgende:
a. Styreleder – jfr § 4
b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer – jfr. § 4
c. Sakkyndig råd – 3 medlemmer og 2 varamedlemmer – jfr § 5
d. Utstillingskomité – 3 medlemmer – jfr. § 6
e. Valgkomité – 2 medlemmer – jfr. § 7
f. Revisor (etter behov)
§ 4 Styret
Foruten styreleder som velges for ett år om gangen, består styret av fire medlemmer og to varamedlemmer som velges for to år om gangen. Valget av styremedlemmer bør sikre at kontinuitet opprettholdes. Leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Styret leder foreningens arbeid i tråd med vedtekter og fungerer for øvrig som redaksjonsutvalg for foreningens nettside – jfr. § 8. Det føres møteprotokoll og opprettes arkiv for foreningens korrespondanse. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 av medlemmene være tilstede.

§ 5 Sakkyndig råd
Rådet består av tre medlemmer og to varamedlemmer hvorav et av medlemmene er fra styret. Minst to av rådets medlemmer bør være profesjonelle kunstnere. Hvert medlem velges for to år om gangen, men dog slik at kontinuitet og fornyelse ivaretas. Rådet velger selv sin leder. Rådet fungerer som styrets konsulenter i kunstneriske saker og lager forslag til utstillingsprogram. Styret har besluttende myndighet. Rådet bistår utstillingskomiteen med veiledning om montering/opphenging av utstillinger.

§ 6 Utstillingskomiteen
Komiteen har tre medlemmer hvorav minst ett medlem fra styret. Disse velges for ett år om gangen. Komiteen står for den praktiske gjennomføringen av utstillingene i samarbeid med styret og/eller sakkyndig råd.

§ 7 Valgkomiteen
Årsmøtet velger hvert år en valgkomité med to medlemmer. Valgkomiteen har som oppgave å innstille aktuelle kandidater til styre og underutvalg.

§ 8 Kunstforeningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside er et viktig medium for informasjon og dialog med medlemmer og andre om foreningens ulike aktiviteter. Kunstforeningens styre fungerer som redaksjonsutvalg – jfr. §4. Styrets leder har redaksjonelt ansvar for det som publiseres på hjemmesiden.

§ 9 Æresmedlemsskap
Medlemmer av Hvaler kunstforening, som har nedlagt mangeårig arbeid eller på annen måte utvist ekstraordinær stor innsats for å virkeliggjøre foreningens formål kan, etter innstilling fra styret og vedtak i påfølgende årsmøte, tildeles æresmedlemskap.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene, gjennom skriftlig begrunnet forslag, forlanger dette. Kun fremsatt forslag behandles i slikt møte. Evt. vedtak fattes etter samme regler som på vanlig årsmøte. Innkalling med sakspapirer må sendes medlemmene senest 14 dager i forveien.

§ 11 Oppløsning
Hvaler Kunstforening kan oppløses om minst 2/3 av medlemmene går inn for dette. Avstemningen fortas på ordinært evt. ekstraordinært årsmøte og avgjøres ved simpelt flertall. Foreningens eventuelle midler overføres til virksomhet kultur i Hvaler kommune

Tekst
TekstTekst